Syfte med redovisning, ekonomiska information

Redovisning

Bokföring, redovisning

Med bokföring avses insamlandet av finansiell information medan sammanställandet av detta till exempelvis årsredovisningar kallas redovisning.

Regelverk för redovisning

Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. Med det menas att med utgångspunkt från de lagar som finns tillämpade redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet.

Redovisning en ekonomisk information

En fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till gagn för samhället och alla som har ett intresse av ett företag. Exempelvis förlitar sig ett företags intressenter, det vill säga ägare, anställda, offentlig sektor, finansiärer, leverantörer och kunder i varierande omfattning på den ekonomiska information som företaget lämnar ifrån sig. Årsbokslutet kan vara underlag för bedömningar som investeringsbeslut, kreditansökningar och hur mycket skatt som ska tas ut. Tydliga redovisningsregler vars enhetliga tillämpning det finns tilltro till underlättar tolkning och jämförelser över tiden och mellan olika företag och minskar därför osäkerheten bland intressenterna och därmed transaktionskostnader.

Redovisning kan ofta vara föremål för revision då en oberoende revisor går igenom redovisningen och tar ställning till om den är rättvisande. Det är dock alltid primärt företagsledning och styrelsens ansvar att redovisningen är korrekt, revisorn gör enbart en bedömning och uttalande utifrån revisionen. En revision syftar dock att öka tilltron till redovisningen och minska behovet för läsaren av den ekonomiska informationen att göra egna undersökningar om redovisningen är korrekt.

Företagsekonomi

Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering. Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen.

All monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas, inklusive varu- och tjänsteproduktion samt finansiell verksamhet. Alla företag och föreningar måste därför ha en ordnad bokföring, som avslutas med ett årsbokslut och fastställs på årsstämma.

Så här kan du

undvika höga böter

Om du missar redovisningen med en dag till HMRC £100 i böter, som ökar hela tiden…
Om du missar redovisningen med 30 dagar till CH £150 i böter, som ökar hela tiden…

I behov av hjälp?